Lớp Chuyên ngành:DLLH
Tiết học: 1-3.
Sáng thứ 3.
Lớp tín chỉ: 25