Các thông báo và lớp học của Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên; liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, học bổng, miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế, cố vấn học tập, giới thiệu việc làm.