Lý thuyết về kiểm toán và các chủ đề của Kiểm toán nhà nước

MÔ TẢ HỌC PHẦN

  • Học phần này thuộc khối kiến thức ngành chính- chuyên ngành kế toán tổng hợp.
  • Học phần giới thiệu Hệ thống Kế toán trong khu vực công của Việt Nam, tập trung vào Chế độ Kế toán áp dụng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp (cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập). Học phần khái quát hệ thống tài chính công, hệ thống kế toán công, trong đó đi sâu lĩnh vực kế toán phần hành cơ bản của các đơn vị Hành chính sự nghiệp, cụ thể: Kế toán tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán nghiệp vụ thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán nguồn vốn và các quỹ; Kế toán thu, chi và xác định kết quả trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính.

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

  • Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên tắc và phương pháp kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi học xong, sinh viên có kiến thức hệ thống về các phần hành kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp và phương pháp lập Báo cáo trong đơn vị này. Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để thực hiện kế toán các hoạt động trong đơn vị Hành chính sự nghiệp.