Chương trình E-BBA (Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh học bằng tiếng anh).

Chương trình E-BDB (Cử nhân Kinh doanh số học bằng tiếng anh).