Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD – FBM) được thành lập từ năm 1956, tiền thân là Khoa Công – Nông (1956-1965), sau đó đổi tên thành Khoa Kinh tế Công nghiệp (1965-1990) và Khoa QTKD công nghiệp và xây dựng (1990-2003). Hiện nay, Khoa QTKD có 03 Bộ môn (Quản trị doanh nghiệp, QTKD tổng hợp, Văn hoá kinh doanh) và Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp (ECC).

Khoa quản trị kinh doanh đào tạo tất cả các bậc học từ cử nhân đến tiến sỹ. Trong đó, bậc cử nhân bao gồm 3 chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị chất lượng, QTKD tổng hợp và Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao; bậc cao học gồm 3 chuyên ngành trên và chuyên ngành Kinh tế công nghiệp; bậc tiến sỹ có chuyên ngành QTKD và chuyên ngành Kinh tế công nghiệp.

Khoa luôn có truyền thống đi đầu trong đào tạo liên kết và hợp tác quốc tế, tổ chức các hoạt động tư vấn và các khoá bồi dưỡng ngắn hạn nhằm cập nhật kiến thức quản trị kinh doanh cho các nhà doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các phong trào Công đoàn, Đoàn thanh niên, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học sinh viên, các hoạt động sinh viên (Câu lạc bộ doanh nhân tương lai – CFE) và phong trào thanh niên tình nguyện (STQ) cũng đạt được nhiều thành tích cao trong toàn trường.