Thực tập giữa kỳ là học phần được thiết kế nhằm tạo cơ hội cho sinh tiên tiếp cận với thực tiễn kinh doanh, từng bước nâng cao khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế. Tham gia học phần này, sinh viên được hướng dẫn tìm hiểu thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp và hệ thống lại các hoạt động marketing theo logic lý thuyết đã được học. Kết thúc học phần sinh viên phải viết được bản báo cáo (theo nhóm) mô tả toàn bộ hoạt động marketing của doanh nghiệp mà sinh viên đã được giới thiệu và đến quan sát, thực tập thực tế.

Đây là học phần thực tập giữa kỳ ngành Marketing lớp CLC60A do GV Nguyễn Thu Lan phụ trách