Kinh tế quốc tế _ 28 Yên Bái _ TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng