Học phần do GS.TS Hoàng Đức Thân, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, ĐH Kinh tế quốc dân giảng dạy