KHOA MÔI TRƯỜNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ  ĐÔ THỊ

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tư vấn hàng đầu về Kinh tế - Quản lý Tài nguyên, Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị

SỨ MẠNG

* Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững;

*  Nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các ý tưởng, giải pháp mới trong kinh tế, quản lý tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị; chuyển giao các kết quả này để giải quyết các vấn đề của lý luận và thực tiễn;

 Cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao về kinh tế, quản lý tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị.