Đây là lớp cô Hoàn dạy môn học Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta sẽ kết hợp học online với việc học trên lớp nhé!

Học phần này  gồm 6 chương: Trong đó Chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác- Lênin. Chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác-Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường;  Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và  độc trong nền kinh tế thị trường.; Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế; Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế  của Việt Nam.


Mục tiêu:

Học phần này gồm 6 chương: Trong đó chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin; chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất TBCN và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Cụ thể là gồm các vấn đề: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác-Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ năng, tư duy, phẩm chất người học, tính liên thông, khắc phục trùng lắp, tăng cường tích hợp và giảm tải, lược bớt những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với các trường Cao đẳng, Đại học không chuyên lý luận. Trên cơ sở đó hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và góp phàn giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và thực tiễn cuộc sống của sinh viên sau này. Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với sinh viên.

 

6. PHÂN BỔ THỜI GIAN

 

STT

Nội dung

Tổng số

tiết

Trong đó

Ghi chú

Lý thuyết

Bài tập, thảo luận, kiểm tra

1

2

3

4

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

 

2

5

5

4

5

4

1

3

3

2

3

4

1

2

2

2

2

2

Phòng học có máy chiếu để trình bày và cho sinh viên thuyết trình, thảo luận.

 

 

Cộng

25

14

11

Tiết 60 phút

 

 







Kinh tế chính trị Mác - Lênin(219)_08, tiết 1-2, C-203

Cô Mai Hương dạy lớp KTCT ML (219)-04, thứ 4, tiết 5-6, A2-513

Cô Mai Hương dạy lớp KTCT (219)-22, thứ 2 tiết 3-4, C204

khóa học này dành cho những người mới bắt đầu sử dụng hệ thống LMS.