Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh, kiến thức và kỹ năng quản lý tổ chức, quản lý nhà nước về kinh tế.

Các chương trình đào tạo:

Cử nhân đại học Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế)

 • Là chương trình đào tạo các nhà quản lý và các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế bằng tiếng Việt.
 • Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Cử nhân đại học Quản lý công

 • Là chương trình đào tạo cử nhân Quản lý công bằng tiếng Việt được thiết kế theo hướng hội nhập trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế.
 • Chương trình trang bị kiến thức cơ bản và cập nhật về quản lý công, phát triển và rèn luyện các kỹ năng và tố chất quan trọng của nhà quản lý công chuyên nghiệp.

Cử nhân đại học Quản lý công & Chính sách bằng tiếng Anh

 • Là chương trình đào tạo cử nhân Quản lý công và Chính sách chất lượng cao nhấn mạnh thực hành và rèn luyện tố chất của nhà quản lý công chuyên nghiệp.
 • Các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh do giảng viên trong nước tốt nghiệp từ các nền giáo dục phát triển và các giảng viên nước ngoài giảng dạy.
 • Bằng do trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp

Cao học Quản lý kinh tế & Chính sách

 • Là chương trình thạc sĩ đào tạo bằng tiếng Việt nhằm cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý kinh tế và các nhà phân tích chính sách để thực hành nghề nghiệp một cách sáng tạo và hiệu quả.
 • Học viên có thể lựa chọn khóa học tập trung (ban ngày) 1,5 năm hoặc chọn khóa học phi tập trung (buổi tối, cuối tuần) trong vòng 2 năm.
 • Các môn thi đầu vào: Triết học, Kinh tế học, Tiếng Anh (điều kiện).

Cao học Quản lý công

 • Là chương trình thạc sĩ đào tạo bằng tiếng Việt được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế có điều chỉnh phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
 • Nhấn mạnh việc hoàn thiện và phát triển các kỹ năng, tố chất cần thiết trong việc giải quyết các vấn đề công.
 • Học viên có thể lựa chọn khóa học tập trung (ban ngày) 1,5 năm hoặc chọn khóa học phi tập trung (buổi tối, cuối tuần) trong vòng 2 năm.
 • Các môn thi đầu vào: Triết học, Kinh tế học, Tiếng Anh (điều kiện).

Đào tạo trình độ Tiến sỹ

 • Có hai chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý) và Quản lý công
 • Là chương trình đào tạo các học giả có khả năng nghiên cứu và phát triển các lý thuyết quản lý và quản lý công.
 • Chương trình trang bị các lý thuyết quản lý và quản lý công mở rộng và chuyên sâu, trang bị các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu tiên tiến, thiết yếu cho xuất bản các sản phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàng đầu trong nước, khu vực và quốc tế.
 • Thời gian đào tạo: 3 năm (theo hình thức tập trung) hoặc 4 năm (theo hình thức phi tập trung).