Viện Ngân hàng - Tài chính được thành lập trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức của Khoa Ngân hàng – Tài chính theo Quyết định số 852/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 19/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Ngân hàng - Tài chính đã có nhiều đóng góp trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học cho hệ thống Tài chính Ngân hàng Việt Nam.

https://sbf.neu.edu.vn/